header photo

Plany związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka

29-11-2015
Poniżej prezentuje pismo, jakie otrzymałem od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczące realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 768 (odcinek DW768 od 0+000,00 do 2+200,00).

Pytania dotyczyły odcinka DW768 od 0+000,00 do 2+200,00 (czyli obwodnicy Jędrzejowa) drogi DW768 i dotyczyły:
- terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji budowy,
- wielkością powierzchni działek wykupowanych pod budowę,
- terminem wykupu działek i nieruchomości przez które będzie przebiegał w/w odcinek drogi.

 

Tekst odpowiedzi:

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.11.2015 r. (data wpływu: 23.11.2015 r.) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach Informuje, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia, toczy się obecnie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do końca 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyznaczył termin wydania decyzji administracyjnej.
Informujemy, że ŚZDW jest w posiadaniu Koncepcji Programowo - Przestrzennej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka", która w przypadku ogłoszenia przetargu na projekt budowlanych i projekt wykonawczy będzie wymagała aktualizacji pod względem warunków technicznych.
Na realizację w/w zadania planowane jest pozyskanie środków w nowej perspektywie unijnej na lata 2014 - 2020, a roboty budowlane (jeśli będą zabezpieczone środki) przewidziane są w latach 2017 - 2020. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) planowana jest do uzyskania w 2016 roku. W chwili obecnej Inwestor nie wystąpił z wnioskiem o ZRID oraz nie rozpoczęły się prace związane z podziałem działek.
Ponadto przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 768 będzie realizowane etapowo na różnych odcinkach. Jest to związane przede wszystkim z bardzo długim odcinkiem drogi, przebiegającym głównie przez tereny o charakterze wiejskim. Obecnie Inwestor nie określił w jakich etapach będzie realizowane przedsięwzięcie. Jednakże ze względów organizacyjno-przestrzennych można założyć, że etapowo mogą być realizowane odcinki drogi o nowych korytarzach - obwodnice Jędrzejowa, Działoszyc, Skalbmierza, Topoli, Kazimierzy Wielkiej. Osobno mogą być realizowane również odcinki w dotychczasowym korytarzu, a i one mogą być dzielone na krótsze.

 

Obwodnica Jędrzejów-Kazimierza Wielka

spalarniajedrzejow.pl