header photo

Spotkanie dotyczące rewitalizacji "Starego Miasta" w Jędrzejowa

13-01-2016
Minął już miesiąc ale dopiero teraz znalazł się czas aby podsumować spotkanie dotyczące planów rewitalizacji tzw. Starego Miasta w Jędrzejowie. Miało ono miejsce 11 grudnia (piątek) 2015 r. w bibliotece miejskiej w Jędrzejowie. Poniżej zamieszczam jego krótkie podsumowanie.

Spotkanie rozpoczął o godzinie 11:00 burmistrz Jędrzejowa – Marcin Piszczek. Stwierdził on, że zjawiła się mniej niż połowa zaproszonych osób. Burmistrz określił też obszar przeznaczony do rewitalizacji jakim jest tzw. Stare Miasto, czyli rejon rynku i okolic, ul. 11-go listopada (wraz z przyległymi nieruchomościami) i Klasztor Cystersów. Działania związane z rewitalizacją miasta Jędrzejów skierowane są głównie do przedsiębiorców, gdyż ich dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej. Gmina nie ma możliwości dofinansowywania takich działań. Może jedynie niejako wspomóc dane podmioty w uzyskaniu takich środków. Tą pomocą jest program rewitalizacji. Dzięki niemu podmioty spełniające określone warunki a zarazem leżące w terenach przeznaczonych pod rewitalizację, powinny dużo łatwiej uzyskać środki UE, o które będą się starać.

 

Zostało także powiedziane, że Gmina szacuje nakłady związane z remontem na ok. 10 000 000,00 PLN. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony w IV kwartale 2016 roku, więc ramy inwestycji są na tą chwilę dopiero określane. Szczegółowa koncepcja jest w fazie projektów. Warto więc, aby w modernizację rynku włączyło się jak najwięcej osób. Wtedy np. możliwe się stanie doprowadzenie gazu do gospodarstw domowych zlokalizowanych w tym obszarze bądź inne inwestycje pomocne dla szerszej grupy osób. Kolejny problem związany z modernizacją rynku dotyczy miejsc parkingowych. Już na tą chwilę ciężko jest zaparkować samochód. Gmina planuje utworzyć parking na ul. Głowackiego. Nie są planowane parkomaty, które są za drogie.

 

Dalszą część spotkania poprowadził Paweł Walczyszyn, który wyjaśniał na czym będą polegać programy pomocowe UE. Realizacja programów związanych z rewitalizacją rynku przewidziane są na lata 2017- 2020. Natomiast nabór wniosków będzie trwał do końca 2016 roku. Ich dokładny opis będzie można znaleźć na stronach internetowych: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/, http://gpi-swietokrzyskie.pl/, http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/fundusze-unijne. Często przy ubieganiu się o środki UE warto skorzystać z porad lokalnych grup działania bądź rybackich. W Gminie Jędrzejów są to:
- LGR Jędrzejowska Ryba, strona www: http://lgrjedrzejow.pl/ ,
- LGD Ziemia Jędrzejowska, strona www: http://lgdjedrzejow.pl/ .
Warto się z nimi skontaktować.

 

Pierwsze z możliwych do uzyskania dofinansowań będzie pochodziło z programu 2.5. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski oraz SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 2 (na str. 17 inf. dot. działania 2.5). Nie jest ono powiązane z planami rewitalizacji miasta. Na chwilę obecną nie ma jeszcze szczegółowych wytycznych co do tego działania. Jak tylko będą dostępne to zamieścimy taką informację wraz ze szczegółami. Nabór wniosków przewidziany jest na I kwartał 2016 r. Na tą chwilę wiadomo to co poniżej (źródło: str17 SZOOP RPOWŚ 2014-2020 EFRR OŚ 2.pdf – kliknij i otwórz/pobierz).

1. Nazwa działania/ poddziałania:
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

2. Cel/e szczegółowy/e działania/ poddziałania
Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego
Liczba wprowadzonych innowacji [szt.] Liczba dokonanych zgłoszeń pata netowych [szt.]

4. Lista wskaźników produktu
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.]
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy [szt.]
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.]
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [szt.]
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji [szt.]
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M [osoby]
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]

5. Typy projektów
Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:
1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-upy), w szczególności w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać utworzone dzięki interwencji prowadzonej w ramach CT 8.
2. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.
3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.
4. Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu świadczenie e-usługi, przy czym projekt może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
W ramach uzupełnienia wsparcia na w/w przedsięwzięcia istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na niezbędne, uzasadnione specjalistyczne szkolenia i kursy kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

6. Typ beneficjenta
Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014);

7. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia
mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014);

8. Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

9. Instytucja wdrażająca (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

10. Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)  (Wkład ze środków unijnych na działanie)
Słabej rozwinięte 60 794 983,00

11. Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

12. Instrumenty terytorialne (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów
Konkursowy Instytucja Zarządzająca

14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy)
Zgodnie z:
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami będą objęte preferencjami. Priorytetowo będą traktowane również eko-inwestycje oraz eko-marketing. Natomiast w przypadku gdy wsparcie będzie dotyczyło infrastruktury sektora przedsiębiorstw, preferencjami objęte będą lokalne i regionalne star-upy i przedsiębiorstwa rozwijające się.
Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało - i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości.
W ramach Działania 2.5 wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia.
Wsparcia nie otrzymają firmy, którym minęły okresy dostosowawcze w zakresie wdrożenia i zgodności z unijnymi dyrektywami.
Ze wsparcia wyłączone są osoby podlegające ubezpieczaniu w KRUS.
Koszty kwalifikowalne kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy)
W ramach priorytetu inwestycyjnego 1b przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego w maksymalnej wysokości 0,31% alokacji na Oś priorytetową 2 Konkurencyjna gospodarka
Nie oznacza to automatycznego zastosowania tego instrumentu dla wszystkich operacji realizowanych w ramach osi. Instytucja Zarządzająca, na etapie wdrażania programu, będzie podejmowała decyzję o zasadności zastosowania crossfinancingu w odniesieniu do poszczególnych typów operacji na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu ogólnym. Zasady realizacji RPOWŚ 2014 – 2020 będą zgodne z krajowymi wytycznymi określającymi zasady kwalifikowalności wydatków.

16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych
Nie dotyczy

17. Warunki uwzględniania dochodu w projekcie (jeśli dotyczy)
Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

18. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki

19. Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna)
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Projekt Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 Poz. 488).

20. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

21. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)
55% mikro i małe przedsiębiorstwa
45% średnie przedsiębiorstwa
85% w przypadku pomocy de minimis

22. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI:
45% - mikro i małe przedsiębiorstwa
55% - średnie przedsiębiorstwa
15% w przypadku pomocy de minimis

23. Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy)
Całkowita wartość inwestycji dla projektów obejmujących swoim zakresem wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw wynosi poniżej 10 000 000,00 PLN.

24. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy)
1. Dla mikroprzedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 PLN
2. Dla małego przedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 5 000 000,00 PLN
3. Dla średniego przedsiębiorcy:
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć kwoty 9 000 000,00 PLN

25. Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe(EUR) (jeśli dotyczy)
Nie dotyczy

26. Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych
Nie dotyczy

27. Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki przyznawania
Nie dotyczy

28. Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych
Nie dotyczy

29. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
i. Kategoria interwencji
001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)
j. Forma finansowania
01 Dotacja bezzwrotna
k. Typ obszaru
01 Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
02 Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
l. Terytorialne mechanizmy wdrażania
07 Nie dotyczy

30. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

31. Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania (jeśli dotyczy)
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.5, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w tym m.in.:
− koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne.
− koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. Koszt związany z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych;
− dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;
W ramach dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu.

 

Drugie z możliwych do uzyskania dofinansowań jest bezpośrednio związane z rewitalizacją miasta. Dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w obszarze przeznaczonym pod ową rewitalizację. Promowane będą głównie przedsiębiorcy tworzące nowe miejsca pracy w ramach ogólnie pojętego wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. Na tą chwilę nie ma szczegółowych planów tego dofinansowania. Gdy będą dostępne to o tym poinformuję.

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPOWŚ 2016 dostępny jest tutaj (klikni i otwórz/pobierz).


Inne źródła informacji związanych z rewitalizacją miasta dostępne są poniżej:
- http://www.jedrzejow.home.pl/pl/komunikaty/art118.html
- http://www.jedrzejowska.net/konsultacje-w-sprawie-rewitalizacji-jedrzejowa/

spalarniajedrzejow.pl